Indoor Ceramics
  ID0134

  ID0134

  L: 47x16x47              L: 18.5x6.3x18.5
  S: 34x11x38              S: 13.4x4.3x15
  (cm)                           (inches)
   
  ID0196

  ID0196

  L: 22x49                   L: 8.7x19.3
  S: 19x40                   S: 7.5x15.7
  (cm)                          (inches)
   
  ID0197-42s1 (2)

  ID0197-42s1 (2)

  L: 36x17x42              L: 14.2x6.7x16.5
  (cm)                           (inches)
   
  ID0197-42s1

  ID0197-42s1

  L: 36x17x42              L: 14.2x6.7x16.5
  (cm)                           (inches)
   
   ID0200

  ID0200

  L: 44x15x47              L: 17.3x5.9x18.5
  S: 40x13x41              S: 15.7x5.1x16.1
  (cm)                           (inches)
   
  ID0203

  ID0203

  L: 40x24x41              L: 15.7x9.4x16.1
  M: 33x20x34             M: 13x7.9x13.4
  S: 27x15x26              S: 10.6x5.9x10.2
  (cm)                           (inches)
   
  ID0215-60s1

  ID0215-60s1

  L: 22x60                    L: 8.7x23.6
  (cm)                           (inches)
   
  ID0216 (2)

  ID0216 (2)

  L: 23x65                    L: 9.1x25.6
  M: 21x58                   M: 8.3x22.8
  S: 18x51                    S: 7.1x20.1
  (cm)                           (inches)
  ID0216

  ID0216

  L: 23x65                    L: 9.1x25.6
  M: 21x58                   M: 8.3x22.8
  S: 18x51                    S: 7.1x20.1
  (cm)                           (inches)
   
  ID0218-29s1

  ID0218-29s1

  L: 11x28x29              L: 4.3x11x11.4
  (cm)                           (inches)
   
  ID0299-24s1

  ID0299-24s1

  L: 9.4x7.9                 L: 24x20                     
  (cm)                          (inches)
   
  ID0300-59s1 (2)

  ID0300-59s1 (2)

  L: 28x28x59              L: 11x11x23.2
  (cm)                           (inches)
   
  ID0300-59s1

  ID0300-59s1

  L: 28x28x59              L: 11x11x23.2

  (cm)                           (inches)

  ID2002-38s1

  ID2002-38s1

  L: 38x32                    L: 15x12.6
  (cm)                           (inches)

Indoor Ceramics

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 28 38134046/47