Terracotta
  TC0336-51s3 (Set of 3)

  TC0336-51s3 (Set of 3)

  L: 51x51               L: 20.1x20.1
  M: 41x41              M: 16.1x16.1
  S: 30x30               S: 11.8x11.8
  (cm)                      (inches)
   
   TC0336-51s3 (Set of 3)

  TC0336-51s3 (Set of 3)

  L: 51x51                 L: 20.1x20.1
  M: 41x41                M: 16.1x16.1
  S: 30x30                 S: 11.8x11.8
  (cm)                        (inches)
  TC0335-38s3 (Set of 3)

  TC0335-38s3 (Set of 3)

  L: 38x35.5               L: 15x14
  M: 30x26                 M: 11.8x10.2
  S: 22x20                  S: 8.7x7.9 
  (cm)                         (inches)
   TC0337-53s5 (Set of 5)

  TC0337-53s5 (Set of 5)

  XL: 53x51                XL: 20.9x20.1
  L: 45x42                   L: 17.7x16.5             
  M: 37x33                  M: 14.6x13
  S: 30x27                   S: 11.8x10.
  XS: 22x20                XS: 8.7x7.9
  (cm)                          (inches)
  TC0333-33s2 (Set of 3)

  TC0333-33s2 (Set of 3)

  L: 33x23               L: 13x9.1
  S: 23x15               S: 9.1x5.9
  (cm)                     (inches)
  TC0332-43s3 (Set of 3)

  TC0332-43s3 (Set of 3)

  L: 43x30                 L: 16.9x11.8
  M: 33x22                M: 13x8.7
  S: 23x18                 S: 9.1x7.1
  (cm)                        (inches)
  TC0334-34s3 (Set of 3)

  TC0334-34s3 (Set of 3)

  L: 34x34                 L: 13.4x13.4
  M: 25x27                M: 9.8x10.6
  S: 15x16                 S: 5.9x6
  (cm)                        (inches)
  TC0338-60s3 (Set of 3)

  TC0338-60s3 (Set of 3)

  L: 48x60                L: 18.9x23.6
  M: 39x51               M: 15.4x20.1
  S: 33x38                S: 13x15
  (cm)                       (inches)  
   TC1116-41s3 (Set of 3)

  TC1116-41s3 (Set of 3)

  L: 41x41                 L: 16.1x16.1
  M: 30x30                M: 11.8x11.8
  S: 23x23                 S: 9.1x9.
  (cm)                        (inches)
  TC1115-40s3 (Set of 3)

  TC1115-40s3 (Set of 3)

  L: 40x40                 L: 15.7x15.7
  M: 30x30                M: 11.8x11.8
  S: 20x20                 S: 7.9x7.9
  (cm)                        (inches)

Terracotta

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 28 38134046/47